Prawa spółek oznaczają wszystkie regulacje prawne, które obejmują obszar działalności osób fizycznych bądź osób prawnych opartych na statucie lub umowie i które prowadzą działalność gospodarczą. Przepisy te regulują tworzenie, funkcjonowanie, a także ustanie bytu spółek, zwłaszcza myśli się tu o likwidacji bądź przekształceniu.

Prawo spółek – podział

Polskie prawo definiuje kilka typów spółek. Główny podział to:

 • spółka cywilna,
 • spółka jawnej,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Prawo spółek – źródła

Większość przepisów zawierających prawa spółek [jdp-law.pl/transakcje-ma-i-prawo-spolek/] figuruje w:

 • kodeksie cywilnym,
 • kodeksie spółek handlowych.

W kodeksie cywilnym można znaleźć przepisy, które dotyczą bezpośrednio spółki cywilnej. Określa zasady zakładania spółki, podejmowania różnych decyzji przez wspólników, reprezentacji czy likwidacji spółki cywilnej, a także ogólne zasady funkcjonowania osób prawnych i podmiotów, które posiadają podmiotowość prawną.

Natomiast kodeks spółek handlowych określa przepisy podstaw funkcjonowania spółek prawa handlowego, czyli: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością jak również spółki akcyjnej. Kodeks spółek handlowych zawiera także normy operacji kapitałowych, to znaczy przekształcenia, podziału czy łączenia spółek.

Normy prawa spółek znajdują się także w innych aktach prawnych, takich jak:

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Ustawa o rachunkowości,
 • Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Kodeks postępowania cywilnego.

Przekształcenia spółek

Przekształcenie spółki oznacza zmianę jej statusu prawnego. W wyniku tego działania nie dochodzi do likwidacji czy powstania nowego podmiotu. Spółka przekształcona wraz ze spółką podlegającą przekształceniu to te same podmioty. Powodem przekształcenia może być przykładowo konieczność dostosowania do bieżących przepisów bądź zmiana przedmiotu działalności. W wyniku przekształcenia spółki NIP oraz REGON nie ulegają zmianie. Przekształcona spółka zachowuje obowiązki oraz prawa pierwotnej spółki.