Sprawozdania finansowe to dokumenty firmy, które wskazują, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Do jego składania zobowiązane są podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Od pewnego czasu, jedyną możliwą formą złożenia sprawozdania są e-sprawozdania, sporządzane i przesyłane do określonych organów drogą elektroniczną. Czym są e-sprawozdania oraz gdzie są składane? Przeczytasz w poniższym artykule. 

Czym jest e-sprawozdanie?

E-sprawozdanie to dokument, który obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w polskich złotych. Sporządzane jest w zgodnie z ustawą o rachunkowości. Od początku 2018 roku istnieją przepisy nakazujące wszystkim podmiotom sporządzającym sprawozdania, przesyłanie ich drogą elektroniczną. Nie ma możliwości składania ich w wersji papierowej.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, e-sprawozdania muszą składać się z trzech części:

  • bilans – to aktywa i pasywa na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego;
  • rachunek zysków i strat – gdzie wykazywane są przychody, koszty, zyski i straty za bieżący oraz poprzedni rok podatkowy;
  • inne dodatkowe informacje – wykazywane są w nich np. zasady przyjętej polityki rachunkowej obowiązujące w danym podmiocie.

Gdzie składane są e-sprawozdania?

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej przesyłane mogą być do dwóch instytucji, w zależności od formy prowadzonej działalności. W KRS składane są sprawozdania podmiotów wpisanych w KRS, natomiast w KAS sprawozdania składają pozostałe firmy i jednostki. Przesyłanie dokumentów odbywa się za pomocą przygotowanych platform, gdzie dokumenty podpisywane są elektronicznie przez:

  • kierownika jednostki,
  • osobę, której powierzono księgi rachunkowe (np. główna księgowa czy biuro rachunkowe).
e-sprawozdania

Należy pamiętać, że jeśli w firmie zarząd ma wielu członków, sprawozdanie to powinno być podpisane przez nich wszystkich. Jeśli jednak za rozliczenia odpowiada biuro rachunkowe, sprawozdania powinny być podpisane przez osobę faktycznie je wypełniającą. Sprawozdanie finansowe może być podpisane poprzez wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznego podpisu osobistego lub podpisem ePUAP poprzez profil zaufany.